Categoria: Conversação

Gravação em áudio japonês 13

第十三課 Dai Jūsan Ka – Lição 13 約束 Yakusoku – Encontro Marcado   1-今朝けさフランス人じんの友達ともだちをデパートの前まえで一いち時間じかん待まちました。 Kesa furansu jin no tomodachi wo depaato no mae de ichijikan machimashita. Esta manhã,
Read More

Gravação em áudio japonês 12

第十二課 Dai Jūni Ka – Lição 12 喫茶店 Kissaten – Cafeteria   1-こんにちは。 Konnichiwa. Olá!   2-こんにちは。 Konnichiwa. Olá!   3-あそこの喫茶店きっさてんへ行いきましょう。 Asoko no kissaten e ikimashō. Vamos
Read More

Gravação em áudio japonês 11

第十一課 Dai jū ikka – Décima Primeira Lição 朝 Asa – Manhã   1-朝あさ何なん時じに起おきますか。 Asa nanji ni okimasu ka. Que horas você acorda de manhã?   2-十じゅう一いち時じに起おきます。
Read More

Gravação em áudio japonês 10

第十課 Dai jukka – Décima Lição テレビ Terebi – Televisão   1-お相撲すもうを見みましたか。 Osumō wo mimashita ka. Você assistiu a luta de sumô?   2-はい、テレビで見みました。 Hai, terebi de
Read More

Gravação em áudio japonês 09

第九課 Dai kyū ka – Nona Lição 中華料理 Chūka ryōri – Culinária Chinesa   1-今晩こんばん中華ちゅうか料理りょうりを食たべましょうか。 Konban chūka ryōri wo tabemashō ka. Vamos comer comida chinesa esta noite?
Read More

Gravação em áudio japonês 08

第八課 Dai Hakka – Oitava Lição 映画 Eiga – Cinema   01-昨日きのう何なにをしましたか。 Kinō nani wo shimashita ka? O que você fez ontem?   02-友達ともだちが来きました。 Tomodachi ga kimashita.
Read More